lekarze063Łuk odruchowy jest elementem funkcjonalnym układu nerwowego. Jego częściami składowymi są: receptor, droga czuciowa, czyli dośrodkowa, ośrodek neurony leżące w ośrodkowym układzie nerwowym , droga ruchowa, czyli odśrodkowa, i efektor. Sposób funkcjonowania łuku odruchowego wyraźnie dowodzi integracyjnej i koordynacyjnej funkcji układu nerwowego.

Receptory są to struktury wyspecjalizowane w odbieraniu bodźców, czyli zmian środowiska zewnętrznego i wewnętrznego będących źródłem informacji. Bodźcami są tylko te zmiany środowiska, które zachodzą z odpowiednią siłą i trwają wystarczająco długo, aby w receptorze wyzwolić potencjał czynnościowy. Bodźcami są np. dźwięki o określonej częstotliwości, światło, temperatura, zawartość tlenu w krwi, stopień rozciągnięcia mięśni itp. Struktura receptorów sprawia, że maja one zdolność przekształcania różnych rodzajów energii /mechanicznej, chemicznej, cieplnej) w potencjał czynnościowy. Istnieje specjalizacja receptorów polegająca na tym, że określony typ komórek czuciowych tworzących dany receptor reaguje najszybciej na odpowiedni rodzaj energii bodźca. Są to bodźce adekwatne, np. światło dla receptorów siatkówki oka. Wszystkie receptory mogą być jednakże pobudzane przez bodźce nieadekwatne, jeśli działają z dużą siłą, np. odpowiednio silny nacisk na gałkę oczną może wywołać wrażenie światła. Zmiany wywołane przez bodziec zostają w receptorze przekształcone w serię potencjałów czynnościowych, przekazywanych do neuronu czuciowego.